Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

0
19

Các quy định về phí tổn huê hồng môi giới – hoa hồng môi giới là khoản tiền chi trả cho người làm môi giới về các hoạt động kinh dinh của doanh nghiệp . Việc DN chi trả uổng này liền xảy ra nhưng không phải lúc nào cũng được đưa vào hoài hợp lý. Vậy những quy định nào liên can đến uổng này mà kế toán cần lưu ý? Để đưa hoài này vào hoài hợp lý được khấu trừ của doanh nghiệp khi quyết toán thuế thì DN cần làm những gì?1/ Khái niệm về hoài hoa hồng mô giới:
” Môi giới thương mại là hoạt động thương nghiệp, theo đó một thương nhân làm trung gian (bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng DV (bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, DV và được hưởng thù lao theo hiệp đồng môi giới”

(Luật thương nghiệp số 36/2005/QH11 tại Điều 150)

==> hoài hoa hồng môi giới được hiểu là khoản tiền mà DN trả cho bên môi giới cho các hoạt động kinh dinh của DN.
2/ phí tổn hoả hồng môi giới có định mức không?
cứ vào Khoản 4, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 quy định: huỷ bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

“…m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương trợ tiếp thị, hỗ trợ tổn phí liên can trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương nghiệp, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra…”

==> uổng huê hồng môi giới hiện giờ không bị khống chế về định mức.
3/ Điều kiện để đưa chi phí hoa hồng môi giới vào uổng hợp lý của doanh nghiệp
– Khoản chi thực tế nảy liên tưởng đến hoạt động sx, kinh dinh của DN.

– Khoản chi phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi tính sổ phải có chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt.

ngoại giả mỗi DN sẽ cứ vào ĐK, quy mô và đặc điểm của DN mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới vận dụng thống nhất trong DN.

Bạn đang xem: Các quy định về uổng hoả hồng môi giới

4/ Các hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị cho phí tổn hoả hồng môi giới
Gồm 2 trường hợp:

** Trường hợp bên môi giới là cá nhân không đăng ký ngành nghề môi giới:
– hợp đồng môi giới giữa cty chi trả và cá nhân chủ nghĩa nhận môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cty và mức hưởng huê hồng.

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi cho cá nhận nhận môi giới.

– Chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ tiền hoả hồng môi giới xuất cho KH.

** Trường hợp bên môi giới là tổ chức kinh dinh, cá nhân có đăng ký ngành nghề môi giới:
– hiệp đồng môi giới giữa cty chi trả và bên môi giới: quy định rõ khoản chi môi giới này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cty và mức hưởng hoa hồng.

– Chứng từ thanh toán: Phiếu chi cho bên môi giới, Giấy báo Nợ.

– Hóa đơn GTGT của bên môi giới xuất cho cty, thuế suất 10%.

5/ Cách hạch toán hoài huê hồng môi giới
– Trường hợp chi huê hồng môi giới liên quan đến hoạt động bán hàng:
Nợ TK 641

Nợ TK 642

Có TK 111

Có TK 112

– Trường hợp chi hoả hồng môi giới liên can đến hoạt động sinh sản:
Nợ TK 154

Nợ TK 627

Có TK 111

Có TK 112

– Trường hợp chi hoả hồng môi giới liên tưởng đến hoạt động khác:
Nợ TK 642

Có TK 111

Có TK 112
Bài viết: Các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.