Các giải pháp xây dựng văn hóa học đường

0
93

Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa theo nội dung sau đây:

Các cơ sở giáo dục tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nội dung và hình thức phù hợp. Mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng hệ giá trị, văn hóa, đạo đức cốt lõi làm chuẩn mực để mọi thành viên đồng thuận, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức hoạt động các CLB văn nghệ, thể thao để tập hợp, thu hút và giáo dục toàn diện với người học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xây dụng môi trường văn hóa trường học. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Giải pháp tiếp theo là tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa, việc sử dụng hệ thống khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Đôn đốc, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của các CLB văn nghệ, thể thao, CLB võ cổ truyền trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở.

Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, biên soạn và phát hành (hoặc giới thiệu) tài liệu liên quan đến công tác này để các cơ sở giáo dục tham khảo vận dụng trong việc tổ chức thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao nhất.

Đề nghị Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán của các địa phương về lĩnh vực công tác xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.